Su Deus inefabili, is disposizionis de su cali sunt misericordia e beridadi, sa voluntadi est onnipotenzia, e sa sapienzia de su caliunu tottu abbrazzat fortemente intra is limitis prescrittus e cun moderazioni tottu disponit, aendi fin zas de s’eternidadi previdiusa disgraziadissima arruina de tottu su generu umanu po culpa de sa disubbidienzia de Adamu, ind’unu misteriu po tantus seculus arcaun aendi decretau cumpliri s’opera prinzipali de sa bondadi sua cund’unu sacramentu prus profundu mediante s’Incarnazioni de su verbu, po chi acci s’homini arrutu po is ingannus de sa diabolica malizia contra sa voluntadi sua no atturessit perdiu, e chini andaiat a si perdiri in su primu Adamu, in su segundu cun prus gloria fessit sullevau, de su prinzipiu, einnantis de is seculus hat eligiu, e destinau a s’Unigenitu fillu suu una Mamma de sa cali, incarnendisi, depessit nasciri arrobada s afortunada plenitudini de is tempus, amendidda a prus de tottus is creaturas cun tanti amori, chi in Issa sola hat ripostu is cumplascenzias suas cun voluntadi ardentissima. Est po custu dji a preferencia de tottus is spiritus angelicus e de tottus is Santus dd hat arricchia cun s’abbundanzia de dognia zelesti donu estraia de su tesoro de sa divinidadi in modu aicci meravigliosu, chi Issa totalmenti, e sempiri libera de dognia mancia de peccau, e tottu bella, e perfetta presentessit ta. li plenitudini de inoçenzia e santitadi, chi maggiori non s’indi donat appustis de Deus, rie Deus eççettuau, atera s’indi podit imaginai. E fiat acci cumbenienti, chi sempiri essit splendiu de is rajus de un’altissima santidadi, e finzas de sa mancia de sa culpa originali totalmenti esenti riportessit cumplidissimu triunfa de s’antigu serpenti, aici venerabili Mamma a sa cali su Deus Babbu hat dispostu donai po Fillu s’Unigenitu suu, chi uguali a sei generau in s’intimu de su coru amat che isse tottu, e fessit aicci po naturalesa su propriu Fillu comunu de su Deus Babbu, e de sa Virgini sa cali su Deus fillu sustanzialmenti s’hat eligiu po Mamma sua, e de sa cali su Spiridu Santu hat boffiu, e realmenti hat operau, che fessit cunçebiu, e nasciu cuddu de chini Issu procedit. Sa cali originali innocenzia de sa Virgini augusta affattu cumbenienti a s’ amirabili santidadi sua, e a s’eççellenti dignidadi de Mamma de Deus sa Cresia Cattolica, sa cali, dirigia sempiri de su Spiridu Santu est columna, e fundamentu de beridadi, mai hat lassau de isplicai, proponniri, e inculcai comenti dottrina de sa cali est in possessu, arricia po divina inspirazioni, e sa cali est cumprendia in su depositu de sa çelesti rivelazioni, cun medas argumentus, e cun splendidus fattus. Mentras custa dottrina in vigori finzas de antighissimus tempus, imprentada in s’animu de is fielis, e po cura e zelu de is sagraus Obispus mirabilmenti progada in su mundo cattolicu sa nada Cresia hat apertissimamenti approvau, candu no hat fentu dificultadi de proponniri a su cultu, e venerazioni de is fielis sa Cuncezioni de Maria Virgini. Cun sa cali pubblica dimostrazioni hat bofiu si veneressit sa Cuncezioni de Issa Virgini comenti singulari ammirabili, differenti de s’origini de is aternus hominis e santa totalmenti non celebrendi sa Cresia si no sa festividadi de is Santus. Est po custu, chi hat accostumau tantu in is uffizius ecclesiasticus, e cantu in sa sagrada liturgia serbirisi de is proprias paraulas cun is calis is divinas scritturas fueddant de s’Increada Sapienzia, e esprimint is eternalis generazionis suas applichendiddas a sa generazioni de cudda Virgini, sa cali beniat predestinada cun d’unu solu e identicu derretu cun s’Incarnazioni de sa Divina Sapienzia. Mancai però totu custa a casi tottus is fielis comuna creenzia dimostrit cun cali impegnu ancoras sa Cresia Romana, Mamma, e Maista de is ateras Cresias appat inculca usa dottrina de s’Immaculada Cuncezioni de Maria Virgini, pucu est cumbenienti indicai nominadamenti is fattus rimarcabilis de custa Cresia tanta essendi de Issa sa dignidadi e s’autoridadi cantu nd’est depida a cudda, chi est su centru de sa cattolica beridad, e unidadi; in sa cali solamenti infemerada s’est mantennia sa religioni, e de sa cali est doveri, chi is ateras Cresias imparint is tradizionis in sa fidi. Po tantu sa nada Cresia Romana nienti hat tentu prus a coru, che testificai, tutelai, promoviri, e asseverai cun modus is prus eloquentis, e varius s’Immaculada Concezioni de Maria, sa venerazioni, e sa dottrina. Su chi apertamenti, e manifestamenti testificant e declarant tantus decretus de is Romanus Pontifiçis predeçessoris nostrus, ais calis in sa persona de su Prinçipi de is Apostolus de su propriu Nostru Signori Gesu Cristu est stetia divinamenti racumandada sa cura soberana, e su poderi de pasciri is angionis, e is brebeis, de cunfirmai is fradis, de regulai e guvernai sa Cresia Universali. E in beridad is Predeçessoris nostrus grandementi si sunt gloriaus de instituiri in sa Cresia Romana cun s’apostolica autoridadi insoru sa festa de sa Cuncezioni, e cun d’unu Uffiziu propriu, e Missa a parti, in is calis si cunfirmat apertamenti sa prerogativa de s’esenzioni de sa culpa ereditaria accresciri, coonestai, promoviri cun tottus is sforzus unu cultu generalmenti introdusiu, propagiddu o aberendi su tesoru de is indulgenzias, o permittendi a is çittadis, provinçias e regnus, po chi si elegessint in Patrona sa Mamma de Deus basciu s’invocazioni de s’Immaculada, o approvendi Cunfrarias, Cungregazionis, familias religiosas a onori fundadas de sa Cuncezioni Immaculada, o alabendi sa piedadi de cuddus, chi hant edificau monasterius, ospedalis, altaris, cresias basciu su titulu de s’Immaculada Cuncezioni, o chi cun solennis giuramentus habt promittiu difendiri a dognia costu s’Immaculada Cuncezioni de sa Mamma de Deus. De prus’ s’ hant donau a grandu premura de decretai, chi sa festa de sa Cuncezioni fessit in tottu sa Cresia celebrada cun sa propia solennidadi e ritu, cun is calis sa di de sa Nascita, aggiungendi s’ottava e de tottus is fielis santificada comente de interu precettu, e in tali di dedicada a sa Cuncezioni de Maria tennirrisi dogn’annu cappella pontifiçia in sa Basilica Nostra Liberiana. E disigiosus de inspirai prus e prus in s’animu de is fielis custa dottrina de s’Immaculada Cuncezioni de sa Mamma de Deus, e de eçitai sa piedadi insoru a venerai, e onorai Maria cunçebia senza mancia de peccau originali hant accunsentiu cun meda plazeri de permittiri, chi in is litanias lauretanas, e in su Prrefaziu de sa Missa fessit decantada sa Cuncezioni Immaculada de sa Virgini (Maria) e aicci fessit sanzionada una lei de creiri, cun d’unu metodu de pergai. Anzis Nos, sighendi is esemplus de tantus Predeçessoris, non solu heus apprrovau e arriciu su chi de Issus est stetiu piedosamenti, e sapientementi stabiliu, ma ancoras in vista de sa Constituzioni de Sistu Quartu eus approvau cum s’autoridadi Nostra un’uffiziu de s’Immaculada Concezioni e cun cuntente sa de coru nd’eus cunçediu sa reçita in totus sa Cresia. Ma poita in rosas, chi appartenit a su cultu tenint intima relazioni cun s’oggettu insoru, chi ddas riguardat, rie podint essiri ratificadas e permanentes si cuddu est dubbiosu e inçertu, po cussu is chi Nos hant preçediu Pontificis Romanus dilatendi cun tottu s’impegnu su cultu de sa Cuncezioni, hant pro curau declaraindi e inculcaindi s’oggettu e sa dottrina. GiAichi claramente, e apertamenti hant imparau çelebraisi sa festa de sa Cuncezioni propia de Maria, e po cussu hant riprovau comente falsa, e contraria a is intenzionis de sa Cresia s’opinioni de cuddus, chi penzessint, e affirmessint zelebraisi non già sa Cuncezioni propia, ma sa santificazioni. Nè cun minori rigori si sunt comportaus cun cuddus, chi po destruiri sa dottrina de s’Immaculada Cuncezioni, inventada sa distinzioni tra unu primu, e segundu instante, e momento naraiant, chi sa festa riguardaiat non già su primu, ma su segundu instanti, e momento. Giaghi Issu Predeçessoris Nostrus hant cretiu essiri doveri insoru difendiri cun tottu impegnu e cerziorai e sa festividadi de sa Cuncezioni de sa beatissima Virgini, e sa Cuncezioni propia in su primu instante essiri comenti su veru oggettu de su cultu. Sunt infatti perentorias is paraulas, cun is calis Alessandru VIII predecessori nos tru hat declara usa vera menti de sa Cresia narendi – certa menti est antichissima pieda di de is fielis in rispettu a sa beatissima Mamma Virgini Maria, candu creint chi s’ anima sua su primu instanti de sa creazioni, e infusioni in su corpus est stetia po speziali grazia de Deus, e privilegiu in prevista de is meritus de Gesù Cristu Fillu suu Redentori de su generu umanu esentada e preservada de sa mancia de sa culpa originali, e in custu sentidu rispettant e zelebrant cun solennidadi sa festa de sa Cuncezioni. E in primu logu est stetiu sempiri a coru a is Predeçessoris nostrus de cunservai in tottu sa puresa sua con tottu cura, zelu, e impegun sa dottrina de s’Immaculada Cuncezioni de sa Mamma de Deus. Giaichi non solu no hant tollerau, chi sa nuda dottrina fessit de chinisiollat in calisiollat modu annotada e imparada, ma ancoras prozedendi cun prus energia hant proclamau, espressamenti, e varias bortas, chi sa dottrina, cun sa cali professaus s’Immaculada Cuncezioni de Maria Virgini est, e depit cunsideraisi cunformi a su cultu ecclesiasticu, antighissima e universalmenti ab brazada, e tali, chi sa Cresia Romana s’appat tentu avantidu de propagai e difendiri e po cussu digna de esseri adottada in sa sagrada uffiziadura e in is pubblicas solennis pregadorias. Nè de custu cuntentus po chi sa nada dottrina de s’ Immaculada Cuncezioni de Mazia, intemerada si cunservessit hant proibiu severamenti de sustenniri, o in pubblicu o in privau s’opinioni contraria a issa dottrina riprovendidda in medas maneras. A is calis frequentis, ed espressivas declarazionis, po chi non fessint vanas, hant aggiuntu decretus spezialis; tottu custu, su çitau, Predeçessori nos tru Alessandru VII hat cum pendiau cun custas paraulas. Nos considerendi, chi sa santa Cresia Romana zelebràt solemnementi sa festa de s’intemerada Cuncezioni de Maria Virgini; e chi hat ordinau a susu de custu puntu de meda tempus un’uffiziu speziali, e propriu a tenori de sa piedosa, divota e digna de alabanza consituzioni, chi est stetia publicada de Sistu IV Predeçessori Nostru, e bolen di favoressiri ai custa laudibili piedadi, e divozioni e fes ta e cultu a tenori de sa nada constituzioni professau, mai interrrumpiu in sa Cresia Romana appustis fundau tali cultu, sighendi s’esemplu de is Romanus Ponttifiçis anteçessoris nostrus, comenti ancoras cunservai tali piedadi, e divozioni de venerai e allabai sa beatissima Virgini, est a isciri po una grazia anteçedenti de su Spiridu Santu preservada de sa culpa originali, e disigiosus de cunservai in supopulu cristianu s’unidadi de spiritu cun su vinculu de sa pazi, zessadas is discordias, e is disputas, e allontanaus is scandalus, accundiscendendi a is supplicas, e pregadorias de is naus obispus, unidamenti a is Capitulus insoru; de su Rè Filipu e de is popu lus de is regnus suus, arrinnovaus e basciu is penas stabilessias cumandaus siant osservadas is constituzionis, e decretus de is Romanus Pontifiçis anteçessoris Nostrus e prinzipalmenti de Sistu IV, Paulu V, Grego ri XV pubblicaus in favori desa dottrina, chi affirmat essiri stetia s’anima de sa biada Virgini Maria in sa creazioni sua, e infusioni in su corpus santificada cun sa grazia de su Spiridu Santu, e preservada de su peccau originali comenti ancoras in favori de sa festividadi, e de su cultu prestau a sa Cuncezioni de sa propria Virgini Mamma de Deus in cunformidadi a sa nada creeanzia. E de prus boleus, chi tottus in generali, o in particulari cuddus, chi sighint a interpretai is nadas constituzionis, o decretus in modu de annullai s’appoggiu a sa nada opinioni e festa, e cultu prestan in conformidadi de issa; o cuddus chi custa propria sentencia festa, o cultu azardessint ponniri in dis puta, o in calisiollat modu contra de issa direttamenti, o indirettamenti, o basciu cali si ottat, pretestu fessit puru po nd’esaminai sa definibilidadi, o po isplicai, o interpretai sa Sagrada Scrittura, is Santus Padres, is Dottoris, finalmenti basciu calisi ollateru pretestu, od occasioni, in iscrittu, o a bozi fueddai, predicai, trattai, disputai, contra de issa, determinen di, oaffirmendi, o addusendi argumentus, lassendiddus senza sciolliri, e in calisiollateru modu immagi nabili disertai siant suggettus, comenti cun is presentís litteras ddus assugettaus a prus de is penas, e censuras in is constituzionis de Sistu IV contennias, a essiri privaus lueguetottu senza ulteriori declarazioni de sa facultadi de predicari de pubblicamenti ammaestrai, ossiat donai lezionis, o interpretai, de bozi attiva, e passiva in cali siollat elezioni, comenti ancoras senza prus, ne mancu boleus siant in perpetuu inabilis a essiri predicadoris, Lettoris, Professoris, Interpretis, de is calis penas non pozant essiri assolvius si no de Nos, e de is suçessoris nostrus pontifizis romanus; comenti ancora est voluntadi nostra assuggettai cussus talis ad ateras penas de sideterminai a nostru arbitriu, e de is naus suçessoris nostrus romanus pontifiçis, comenti de fattu ddus assuggettaus cun is presentís rinnovendi is paghinnantis menzionadas constituzionis de Paulu V e Gregoriu XV”. Is librrus ancora, in is calis sa nada dottrina, festa o divozioni benit posta in duda, o in is calis stat scrittu, o si liggit calincuna cosa contra de issa, comenti s’est nau; ossiat chi “cuntengant discursus, sermonis, trattaus, o disputas in contrariu, stampaus appustis su çitau decrretu de PauluV; o de stamaisi in futuru in calisollat modu, sunt proibius basciu is penas, e censuras stabilessias in s’Indizi de is Librus proibius, e bleus e cumandaus de si rifenniri po proibius espressamenti, senza ulteriori declarazioni.” O ogniunu in fatti scit cun cantu zelu custa dottrina de s’Immaculada Cuncezioni de sa Virgini Mamma est stetia imparada, difendia da illustris familias religiosas, de çelebris teologicas universidadis, de dottoris peritissimus in sa scienzia de is cosas divinas. O ogniunu scit aicce tottu cantu mai siant stetius solliçitus si sagraus Obispus de appertamenti, e pubblicamenti professai in is ecclesiasticas adunanzas, chi sa sacratissima Mamma de Deus Virgini Maria in prevista de is merius de su Redentori Christus Signori mai est stetia assuggettada a su peccau originali, ma preservada tottalmenti de sa culpa de origini, e po cussu riscattada ind’unu modu prus sublimi. A is calis cosas tottu aggiugit pesu e forza su fattu de su Conçillu Tridentinu, su cali in su decretu dommaticu de su peccau originali, aundi a terminu de is testimonianzas de is sagradas Scritturas de is Santus Padres, de is approbadissimus Conçillus hat stabilessiu, e definiu, chi tottus is hominis nascint manciaus de sa culpa originali, e hat declarau solemnementi, no essiri intenzioni sua cumprendiri in tali decretu, e in tali amplis sima definizioni sa biada, e immaculada Virgini ÷ Mamma de Deus Maria- Cun custa eccezioni is Padres Tridentinus, attendias is circustanzias de is cosas, e de is tempus bastantementi hant indicau e gasi espressamenti hant esprimiu, chi nienti inc’est o in is sagradas scritturas, o in sa tradizioni, o in s’autoridadi de is Santus Padres, chi si pozat produsiri in contrariu a proragativa aicci bella de Maria. E in beridadi çelibris documentus de sa prus venerabili antighidadi tanti de sa Cresia orientali e oridentali fortementi testificant, chi custa dottrina de s’immaculada Cuncezioni de sa beatissima Virgini Maria de dii in dii splendidamenti esplicada declarada, cunfirmada cun su sentimentu gravissimu, magisteriu, impegnu scienzia, e sapienzia de sa Cresia, e in modu meravigliosu propagada in totus is populus, e nazionis de su Mundu cattolicu s’est sempiri cunservada in sa prorpia Cresia comenti tramandada da is antigus, e imprentada cun su carattiri de sa rivelazioni. Sa Cresia de S. C. sollizita guardiana, e difensora de is beridadis dommaticas, de is calis est de positaria, nienti diminuit, nienti aggiungit, ma cun tottu s’industria, su chi est antigu sapientementi, e fidelemeni conservendi, si rosa inc’est, chi bestat su carattiri de antighidadi o appat seminau sa fidi de is Padres, s’impegnat de purificai, e depurai, po chi cuddas antigas opinionis de çelesti dottrina arriciant evidenzia, luzi, distinzioni, rifengant firmesa, integridadi, propriedadi, si sviluppint in su generu insoru est a iscriri in s’ordini de domma in su sentidu, e in sa sentenzia, chi depint essiri cretias. Certamenti is San tus Padres e is Scrittoris Ecclesiasticus ammaestraus in is divinas scienzias nienti hant tentu prus a coru, che in varias e medas maneras a trivias predicai, e cunfirmai in is librus scrittus po splicai is Scritturas, po instruiri is fielis, sa singulari santidadi de su Virgini, sa dignidadi, sa esenzioni de dognia mancia de peccau, e sa gloriosa vittoria riportadade s’inimigu de su generu umanu. Est po custu chi esponendi is paraulas, cun is calis Deus promittendí finzas de su prinzipiu de su mundo is apparicciaus arrimedius de sa misericordia sua a su riscattu de is hominis, e hat umiliau sa superbia de su serpenti ingannadori, e in modu ammirabili hat elevau sa speranza de su generu umanu, narendi” app’a suscitai inimicizias tra lui e sa Femina, tra sa discendenzia tua, e sa discendenzia de Issa” imparant, chi cun custu divinu oraculu claramenti, e appertamenti est stetiu preconizau su misericordiosu Redentori de su generu umanu, est aisiri s’ Unigenitu Fillu de Deus Gesù Cristu, e ancoras designada sa beatissima Mamma sua Virgini Maria, e in pari tempus signadamenti espressadas is gherras de s’unu, e de s’atera contra su spiritu maligun. Giaghi in cuddu modu chi Christus Medianeri intra Deus e is hominis, pigada s’umana naturalesa, sburrendi su fatali decretu scrittu contra nosaterus, triunfendi dd hat attacau a sa Cruzi; aicci sa Virgini Santissima unian Issu cun d’unu vinculu su prus infimu, e indissolubili mantenendi impari cun Issu, e po Issu una contrariedadi sempiterna contra su velenosu serpenti, e triunfendi de tali spiritu amplamenti hat pistau sa conca sua cun su pee immaculau. Custu illustri e singulari triungu de Maria, s’innoçenzia ecellentissima, sa puresa, santidadi s’esenzioni de dognia mancia de peccau, s’inesplicabili abbundanzia, e grandesa de tottus is gracias çelestialis, virtudis e privilegius is nominaus Santus Padres hant bistu figurada in tantu cudd’arca de Noé, chi cosruia po divinu designu est bessia libera, e salva de su generali naufragiu de tottu su mundo, tantu in cudda scala, chi Giacobbe hat bistu elevaisi de terra finzas a Celu, in is gradinus de sa cali is Angelus de Deus arzant, e abbasciant: stendi su Signori in s’estremidadi superiori, tantu in cuddu spinargiu, chi Mosè hat bistu in su Monti Santu bruziai de su tottu, eppuru in mesu a is flamas ardentis non solu non consumaisi, o sufriri su minimu detrimentu, ma anzis benniri prus rigogliosu, e vegetu; tantu in czdda turri firmissima a fronti de is attacus de s’inimigu, appro vistada de migliaias de corazas, e dognia generu de armas a fortis sordaus; tantu in cudd’ortu serrau, chi mai est stetiu violau, o appetigau da is passus insidiosus de s’inimigu, tantu in cudda illustri zittadi de Deus, chi stat fabbricada in is montis santus; tantu in cuddu augustissimu Templu de Deus, chi luzenti de divinus splendoris est plenu de sa gloria de su Signori; tantu in aterus medas logus in is calis s’eçellenti dignidadi de sa Mamma de Deus, e s’illibada innoçenzia sua, e sa santidadi mai maculada de neu algunu is padres citaus hant declarau essiri stetia preconizada. Aprovai custu propiu cumplessu de donus divinus e s’originali illibadesa de custa Virgini, de sa cali est nasciu Gesus is nominaus santus Padres serbendisi de su linguaggiu de is profetas no altrimenti hant esalta usa Virgini augusta, nominendidda candida culumba, e Gerusalemme santificada, e sublimi soliu de Deus, e arca de santificazioni e domu, che s’ hat fabbricau s’eterna Sapienzia, e cudda Reina, chi vagamenti bestia, appoggiada a s’amanti suu, est bessia da is manus de s’ altissimu tottalmenti perfetta, bella, e a Deus carissima, e de neu de culpa mai maculada. Aendi is Padres çigaus, e is autoris ecclesiasticus cun su spiritu, e cun sa menti ponderau, chi sa beatissima Virgini est stetia a nomini de su propriu Deus, e cumandu, saludada plena de grazias de s’ Angelu Gabrieli candu d d’annunziessit sîncumplarabili dignidadi de Mamma de Deus, hant argumentau chic un custu singulari, e solenni saludu mai attera borta intendiu si dimostrat, chi Maria est s asedia de tottus is grazias divinas, adornada cun tottus is donus de su spiritu divinu, anzis essiri Issa e tottu de is proprius donus casi tesoro infinitu, e abissu inesauribili, a talis chi mai suggetta amaledizioni, partizipi impari cun su fillu de eterna benedizioni hat meresciu intendirisi acclamai da Elisabetta difinamenti inspirada – Benedittta intra tottus is féminas, e benedittu su fruttu de is intragnas tuas”. Est po custu non mancu clara, che unanimi s’asserzioni insoru, chi sa gloriosissima Virgini po sacali hat operau Prodigius su Deus onnipotenti hat spirau de tali forza, in tottus is donus zelestis, de tali plenitudini de grazia, de tali innoçenzia, chi si pozat narri unu miraculu inefabili de Deus anzis unu cumpendiu de tottus is miraculus, e digna Mamma de Deus, e elevendisi finzas a Deus, cant’est a creada naturalesa possibili hat meresciu tali eçelenzia superiori a is elogius umanus, e angelicus. E po cussu non solu frequentementi dd’ hant paragonada cun Eva, virgini ancora, innoçenti, santa, non ancora ingannada de is pestiferas insidias de su serpenti traitori; ma dd’hant preferia a issa serbendesi de una taliquali variedadi de paraulas, e de locuzionis. E cun rezoni: Eva miseramenti ubbidendi a su serpenti, e decadit dde s’originali innoçenzia, e scraa benit de issu; ma sa beatissima Virgini accrescendi s’originali innoçenzia non solu no hat donau origa a su linguaggiu serpentinu, chi anzis nd’hat a bbattiu sa forza, e su poderi, mediante virtudi divinamenti arricia. Po custu no hant mai cessau de intitulai Maria, o lillu tra is spinas, o terra sempiri virgini, pura, illibada, immaculada, sempiri beneditta, libera de dognia mancia de peccau, e de sa cali est nasciu su nou Adamu, o irreprensibili, splendidissimu, amenissimu paradisu de innocenzia, de immortalidadi, e de delizias, prantaau dde su propriu Deus, difendiu dde tottus is insidias de su velenosu serpenti, o arburi incorruttibili, sa cali mai hat intacau bermi de culpa, o funtana sempiri lucida, guardada cun attenzioni da su Spiridu Santu, o Templu divinissimu, o Tesoru de immortalidadi; o Filla única e sola de sa vida, e non de sa morti; germogliu non de maledizini, ma de benedizioni, sa cali sempiri vegetu mancari produsiu da un arrezini currumpiu, e manciada po singulari providencia de Deus hat fruttau bellus floris. E gasighi custas testimonianzas, mancai luminosissimas non fessint suffiçientis cun esplicatas, e appropriadas espressionis hant declarau, chi trattendisi de peccau, non depit elevaisi chistioni de sa Virgini Maria, a sa cali est stetia cunçedia grazia po binciri tottalmenti su peccau; de prus hant proclamau, chi sa Virgini gloriosissima est stetia sa riparadora de is posterus, eligia dde s’eternidadi, de s’Altissimu aiccietottu preparada, dde Deus, cand hat amelezzau a su serpenti, de ponniri fra issu, e sa fémina discordias; indicada comenti cudda, chi senza duda hat pista usa conca avvelenada de su propriu serpenti, e po cussu hant affirmau chi sa nada beatissima Virgini est stetia po grazia esentada de dognia mancia de peccau, libera de dognia contagiu in su corpus, in s’anima, e in su penzamentu, cun Deus sempiri unia a Issu cun pattu sempiri eterun unia, mai suggetta a is tenebras, ma sempiri in sa luzi, e po cussu essiri stetia digna abitazioni a Christus non po disposizioni corporali, ma po grazia originali. S’aggiungianti s locuzionis nobilissimas, cun is calis fueddendi de sa Cuncezioni de Maria hant testificau, chi sa naturalesa hat çediu su postu a sa grazia, e chi sturdia no hat azzardau andai a innantis, mentras depiat verificaisi, chi sa Virgini Mam. ma de Deus non fessit in su siun de Anna cunzebida innantis, chi sa grazia essit produsiu su fruttu suu; depiat benintendiu essiri cunzebida de sa grazia cali primogénita cudda, da esa cali depiat essiri cunzebiu su primogenitu de tottus is creaturas. De prus hant testificau; chi su corpus de Maria generau segundu sa discendenzia de Adamu, no hat cuntraiu sa culpa de Adamu, e po cussu sa beatissima Virgini essiri su tabernaculu creau de su propriu Deus, formau de su Spiridu Santu, de una cuntestura esighia veramenti in purpura, ricamau in cru a varius coloris de unu nou Beseleel, ed essiri Issa, e a tottu arrezoni, acclamada comenti cudda chi si pozzant narri opera singulari de Deus chi appat scampau a is freccias infogadas de su “Spi ritu” malignu, e bella po naturalesa, esenti affattu dde dognia neu, simili a s’aurrora splendenti chi a su mundo est cumpartas enza de umbra in sa cuncezioni sua. Non hat no cumbenienti chi sunfressit is comunas fragilidadis cuddu vasu de elezioni, su cali diferente da is aterus in modu distintu hat comunicau cum sa naturalesa, e non cun sa culpa; anzis deziat chi comenti s’Unigenitu hat tentu po Babbu in su zelu cuddu Deus, chi is Serafinus acclamant tres bortas santu; aicci tenghessit in terra po Mamma cudda, chi mai fessit priva de su splendori de santidadi. E custa dottrina fiat aicci incarnada in s amenti e in su spiritu de is antigus, chi singulari, e çertamenti meravigliosa usanza insoru est stada sempiri de intitula isa Mamma de Deus immaculada, e tottalmenti immaculada innoçenti e innoçentissima, illibada, e interamenti illibada; santa, ed esenti dde dognia brutesa de peccau, tottu pura, tottu intemerada, e casi sa propriu personificazioni de sa puresa, e de s’innoçenzia, prus bella de sa propria bellesa, prus avvenenti de sa propria avvenenzia, prus santa de sa propria santidadi, solu santa, e puri ssima in s’anima, e in su corpus, chi hat eçediu dognia puresa e virginidadi, e sola, e in tottu emporiu de is grazias universalis de su Spiritu Santissimu, e chi, Deus solu eçettuau est stetia a tottus superiori, po naturalesa prus bella, prus graziosa, e prus santa de is proprius Cherubinus, e Serafinus, e de tottus is conis de is Angelus, a is alabanzas de sa cali sunt insufiçientis linguas zelestis, e terrenas, sa cali nada usanza de fueddai comenti de propria spontaneidadi s’est introdusia in su canone de sa sagrada liturgia, e in s’uffiziu ecclesiasticu, essendu cosa connota a tottus, chi tali linguaggiu de trattu in trattu arrecurrit, e largamenti dominat, candu in tottu is duus sa Mamma de Deus est invocada, e alabada cali unica candida Columba de belleza, e cali rosa sempiri viva e totalmenti purissima, e sempiri immaculada, e sempiri biada, e candu est esaltada comenti sa propria innoçenzia, chi mai hat sunfriu detrimentu, e un’atera Eva, chi hat partoriu su Salvadori. Non fait duncas meraviglia si custa dottrina de s’Immaculada Concezioni de sa Mamma de Deus agiudiziu de is Santus Padres, depositada in is Sagradas Scritturas,tramandada cun tantas gravissimas testimonianzas insoru, espressada e celebrada cun illustris monumentus de sa venerabili antighidadi, proposta, e cunfirmadacun solenni, e gravissimu accunsentimentu de sa Cresia, cun tanta piedadi, religioni e amoriis sagraus Pastoris e is populus fielis si siant gloriaus de professai continuamenti,in modu chi nienti po issus prus consolanti, nienti prus caru, che rispettai, venerai, invocai e predicai cun affettu ferventissimu sa Virgini Mamma cunçebia senza mancia de peccau originali. Est po custu, chi finzas de s’antighidadi sagraus Obispus, personaggius ecclesiasticus, Ordinis Regularis, Imperadoris, e Reis cun supplicas hant domandau a custa Sede Apostolica, po chi s’ Immaculada Cuncezioni de Maria fessit definia cali dom ma de fidi Cattolica. Calis sup plicas sunt stetias replicadas ancora a is tempus nostrus, e fattas prinzipalmenti a su Predecessori nostru Gregoriu XVI de bona memoria, e a nosaterus umiliadas tantu da is Obispus tantu dde su Cleru seculari, e regulari, tantu de famiglias religiosas, comenti de Principis summus, e de populus fiels. Nosu duncas cun singulari cuntentesa de su coru nostru rifletendi a tottus custas cosas e seriamente cunsiderendiddas, no apenas, mancai senza meritus nostrus, po arcanu consillu de sa divina provvidenzia elevaus a custa sublimi cattedra de S. Perdu seus intraus a su guvernu de tottu sa Cresia, nienti eus tentu prus a coru, che assegundendi sa grandu divozioni, piedadi, e affettu, cun chi finzas desatenera edadi eus venerau Maria Virgini Mamma de Deus, fai tottu cuddu chi pozessit cuntentai is disiggius de sa Cresia, po chi s’onori si aumentessit de sa beatissima Virgini, e maggiori risaltu arricessint is prerogativas suas. Bolendi però prozediri cun tottu sa maturidadi de giudiziu eus nominau una speziali Cungregazioni cumposta de venerabilis Fradis Nostrus Cardinalis de sa Santa Cresia Romana po piedadi, po sapienzia, po sc’enzia in is cosas divinas illustris, heus aggiuntu aterus personagius eligius in su cleru seculari, e regulari dottissimus in sa teologica dottrina, pochi essint benit ponderau tottu cuddu chi riguardat s’immaculada Cuncezioni de Maria, e in seguitu essint riferiu a nos su parri insoru. E mancai de is supplicas arricias essimus connotu su sentimentu de medissimus sagraus Obispus de si pronunziai finalmenti sa definizioni dommatica a susu de s’immaculada Cuncezioni de Maria, puru eus spediu LitterasCircularis a tottus is venerabilis fradis Nostrus Pastoris sagraus de tottu su mundo cattolicu in data de Gaeta sa di duas de Frargiu de su 1849; po chi fattas a Deus pregadorias, Nos essint in scrittu arrespostu, cali fessit sa piedadi, e divozioni de is fielis a is curas insoru cunfiaus in riguardu a s’immaculada Concezioni de sa Mamma de Deus, de cali sentimentu fessint principalmenti is nominaus Obispus circa tali definizioni, cali is votus insoru, po chi cantu prus solenni si pozessit, si pronunziessit su supremu giudiziu Nostru. No est stetia certamenti pittica sa consolazioni de s’animu Nostru, candu eus arriciu is arrespostas de is naus Fradis. Mentras Issus cund’una certa incredibili cuntentesa, gosu, e impegnu rispundendinosi hant de belle nou non solu cunfirmau sa particular piedadi e creencia aici insoru, comenti de su propriu cleru, e populi fieli po s’ immaculada Cuncezioni de sa beatissima Virgini, ma ancoras comenti de comunu accordu hant domandau de Nos po chi s’Immaculada Cuncezioni de sa Virgini Maria fessit definia cun supremu decretu Nostru, e autoridadi. Nè frattanttu minori prazeri eus provau candu is venerabilis Fradis Nostrus Cardinalis de sa S. Cresia Romana cumponentis sanada speziali Cungregazioni, e is surriferius Teologus cunsultoris, chi eus eligiu cun eguali spontanedadi, e zelu, appustis de unu diligentissimu esaminu, Nos hant domandau tali definizioni a susu de s’Immaculada Cuncezioni de sa Mamma de Deus. Appustis de tottu custu imitendi is fattus illustris de is Predeçessoris Nostrus, e disigendi de proçediri cun siguresa e cun giudiziu, eus convocau, e de fattu eus tentu unu Consistoriu in su cali eus espostu is intenzionis Nostras a is Venerabilis fradis Nostrus Cardinalis de sa SCresia Romana e cun grandu consolazioni de sanima nostra ddus eus intendius supplicainosi, po chi bolessimus proclamai sa definizioni dommatica a susu de s’immaculada Cuncezioni de sa Virgini – Mamma de Deus. Intantu cunfiendi in Deus, chi siat arribau su tempus opportunu po definiri s’Immaculada Cuncezioni de Maria VirginiMamma de Deus, sa cali is Sagradas Scritturas, sa venerabili tradizioni, sa continuada persuasioni de sa Cresia, su singulari accunsentimentu de is Obispus, e de is fielis, is zelebris decretus, e constituzionis de is Predecessoris Nostrus ammirabilmenti illustrant, e declarant, unu tottu diligentissimament ponderau, profundias a Deus, continuadas, e férvidas pregadorias, eus cretiu de non tenniri dificultadi alguna, de sanzionai, definiri cun su supremu giudiziu Nostru s’Immaculada Cuncezioni de Maria Virgini, e aicci soddisfai a is piedosissimus disigius de su Mundu Cattolicu, e a sa divozioni Nostra po sa na da Virgini Santissima, e in pari tempus po mesu suu onorai prus e prus s’ Unigenitu Fillu suu Nostru Signori Gesu Cristu, torrendi a gloria de su fillu signori, is alabanzas, chi si tributant a sa Mamma. Po cussu appustis, chi mai eus cessau cun ispiritu de umildadi, e de penitenzia de offressiri is privadas pregadorias nostras, e is pubblicas de sa Cresia a su Deus Babbu po mesu de su Fillu suu, po chi cun sa luzi de su Spiridu Santu si dignessit illuminai, e confirma isa menti nostra; implorau s’aggiudu de tottu sa Corti Celestiali e invocau cun suspirus su Spiritu Consoladori, basciu s’inspirazioni sua, a onori de sa Santa e Indivisibili Trinidadi, a gloria, e ornamenlu de sa Virgini Mamma de Deus, a esaltazioni de sa Fidi Cattolica, in aumentu de sa cristiana Religioni, po s’autoridadi de Nostru Signori Gesu Cristu, e de is Santus Apostolus Perdu e Paulu e Nostra, delcaraus, decretaus, defineus, qalmenti sa dottrina, sacali, sustennit, chi sa Santissima Virgini - Maria in su primu instanti de sa Cuncezioni sua est stetia po speziali grazia, e privilegiu de Deus, in vista de is meritus de Gesù Cristu Salvadori de su generu umanu preservada, esentada de dogni mancia de culpa originali, est beridadi rivelada de Deus, e po cussu depit creirisi de tottus is fielis cun fidi firma, e costanti. Imoi si algunus presumessint, su chi mai Deus bollat, de sentiri in coru insoru diversamenti de cantu est stetiu de Nos definiu, scipiant, e connosciant, chi si sunt cundennaus de manu insoru, hant perdiu sa fidi, e si sunt separaus de s’unidadi de sa Cresia e de prus cun su fattu propriu hant incurtu is penas stabilessias po deretu, si su chi sentint in su coru, azzardessint esternai cun paraulas, cun iscrittura, o in calisiollat ateru modu. Imoi s’Anima nostra, e sa lingua Nos traesultant po allegria, e cuntentesa, e ndi forraus e sempiri nd’eus a forrai umilissimas, e massimas grazias a Gesù Gristu Signori Nostru poita po speziali benifiziu suu hat conçediu a Nosaterus mancai non merezidoris de offressiri e decretai cust’onori, e custa gloria, e alabanza a sa Santissima Mamma Sua- Teneus çertissima speranza, e cunfianza chi sa nominada Beatissima Virgini, sa cali tottu bella, e immaculada hat pista usa conca velenosa de su crueli serpenti, e hat salvau su mundu; sa cali – gloria de is profetas, e apostolus, onori de is martiris, allegria e corona de tottis santus; - sa cali sigurissimu rifugiu, e fedelissimu auziliu de tottus is chi sunt in perigulu, potentissima mediadora, e pacificadora a presenzia de s’unigenitu fillu suu, decoru, e ornamentu preclarissimu de sa santa Cresia, e firmissima fortesa, hat sempiri destruiu tottus is Cresias hat guardau is populus, e is nazionis da is prus mannas calamidadis in dognia generu, anzis hat liberau Nosaterus ancora de tantus imminentis perigulus, si dignit cun su potentissimu patroziniu suu fai in modu, chi sa Santa Cresia Cattolica, rimovias tottus is dificultadis, abbatius tottus is errores, in tottus is Nazionis, in tottus is logus dognia dii crezat, floressat, e regnit de unu a s’ateru mari, finzas a is ultimus confinis de su mundo, gosit de una santa pazi tranquillidadi, e libertadi, po chi is malus ottengant su perdonu, is malaidus s asaludi, is timidus de coru robustesa, is affligius consolazioni, is chi perigulant aggiudu, e cuddus chi sunt in errori liberus de sa zurpedadi de menti torrint a su camminu de sa beridadi e de sa virtudi, e aicci incisiat unu solu populu, e unu solu pastori. Ascurtint custas paraulas Nostras tottus is fielis de sa Cresia Cattolica a Nos carissimus, e prosigant cun maggiori impegnu de piedadi, de religioni, e de amori a venerai, invocai, pregai sa beatissima Virgini Maria Mamma de Deus conçebia senza mancia de peccau originali, e ricurgiant a custa dulçissima Mamma de misericordia, e de grazia in tottus is perigulus, angustias, neçessidadis, diffidultadis, e debilesas cun tottu confianza. Non c’est de ita timiri, non c’est de ita disperai, cand’Issa est guida consigliera, propiziadora, e protettora; sa cali tenendi po nosaterus visceras de mamma, occupada in is affaris de sa salvazioni nostra pregat po tottu su generu umanu, e costituia de su Signori Reina de celu, e terra, ed esaltada a prus de tottus is corus de is Angelus e de is ordinis de is santus, stendi a sa deretta de s’Unigenitu Fillu suu Nostru Signori Gesù Cristu cun is maternalis pregadorias suas potentementi implorat, e su chi domandat ottenir senza dubbiu nesciunu. Ainalmenti po chi custa definizioni Nostra a susu de s’Immaculada Cuncezioni de Maria Virgini bengata a cognizioni de sa Cresia Universali, eus ordinau, chi custas Litteras Apostolicas si pubblichessint a perpetua memoria de su fattu disponendi chi a is copias ossiat esemplaris ancora stampaus autenticaus cun sa sottoscrizioni de algunu notariu pubblicu o cun su sigillu de alguna persona constituia in dignidadi ecclesiastica si ddi dongat sa propria fidi, chi tenint custas comenti si is proprias si fessint presentadas o ammostradas. Resciunu duncas s’azzardit impugnai custa declarazioni senzenzia o definizioni, oppuru necai, o contrariai temerariamenti. Si algunu però essit tantu presumiu, scipiat chi hat a incurriri in s’indignazioni de Deus Onnipotente, e de is Santus Apostolus Perdu e Peulu. Datau in Roma in sa Residenzia Vaticana s’annu de ri Incarnazioni de su Signori millottuzentuscinquntaquaturu sesdiis innantis is Idus de Decembre MDCCCLIV, de su Pontificau Nostru s’annu Nonu. Pius PP. IX