Su inesplicabili Deus, is vías de su cali sunti misericordia e beridadi, sa voluntadi est onnipotenzia, sa sapiencia afferrat fortementi de su prinzipiu a su fini e disponit suavementi totus is cosas, aendu previdíu de totu sa eternidad isa luttuosissima ruina de totu su generu umanu chi depiat proveniri de sa trasgressioni de Adamu, e aendu decretau in su misterio occultau de is seculus cumpliri cun sacramentu prus occultu sa prima opera de sa bondadi sua po mesu de sa Incarnazioni de su Verbu, po chi contra su misericordiosu proponimentu suu s’omini spintu a su peccau po ingannu de diabolica iniquidadi no andessit in perdizioni, e po chi su chi depiat arruiri in su primu Adamu fussit prus felizementi reparau in su segundu, finzas de su prinzipiu e innantis de is seculus hiat elegiu e preparau a s’Unigenitu Fillu suu una Mamma, de sa cali fattu omini nascessit in sa beata plenitudini de is tempus, e a preferencia de totus is creaturas dd’hat tantu amada, chi s’est complaxiu in issa sola cun parzialissimu affettu. Po sa cali cosa tantu maravigliosamenti asuba de totus is angelicus ispiritus e de totus is santus dd’hat arricchia cun s’abbundanzia de is donus celestialis bogada de su tesoro de sa Divinidadi, chi issa libera sempiri totalmente de dognia mancia de peccau, e totu bella e perfetta portaiat cun sei cudda plenitudini de innocenzia e de santidadi, maggiori de sa cali apustis de Deus in nisciuna manera si ndi conzibit, e chi foras de Deus nisciunu podit pensendu arribai a cumprendiri. E in beridadi cunveniat de su totu chi brillessit sempiri adornada cun is resplendoris de perfettissima santidadi e in totu esenti finzas de sa propria mancia de sa culpa originali reportessit gloriosissimu triunfu de s’antigu serpenti custa mamma tantu venerabili, a sa cali Deus Babbu hiat dispostu donai de tali manera s’unicu Fillu suu generau de su coru suu a sei uguali, de issu amau comenti a sei e totu, chi fussit naturalmenti unu e su propriu comuni Fillu de Deus Babbu e de sa Virgini, sa cali su propriu Fillu hat eligiu de si costituiri sustanzialmenti po Mamma, e de sa cali su Spiridu Santu hat bofiu e hat fattu chi fussit conzebíu e nascessit Cuddu de su cali Issu procedit. Sa quali originali innocenzia de s’augusta Virgini unía perfettamenti cun s’ammirabili santidadi sua e cun sa sublimi dignidadi de Mamma de Deus, sa Cresia Cattolica chi imparada sempiri de su Spiridu Santu est colunna e firmamentu de beridadi, tenendu comenti dottrina arricia de Deus e cuntenia in su depositu de sa celestiali revelazioni, no hat lassau mai de dda splicai dognia dí de prus, de dda proponiri, e dda favoressiri continuadamen ti in medas maneras e cun luminosus fattus. Poita chi sa propria Cresia hat significau clarissimamenti custa dottrina giá in vigori de antigissimus tempus, profundamenti imprimia in is animas de is fielis, e cun is curas e industrias de is sacrus Prelaus propagada maravigliosamenti in su mundu cattolicu, candu no hat dudau de proponiri sa Concezioni de sa propria Virgini a su pubblicu cultu e a sa venerazioni de is fielis. Cun su cali fattu veramenti illustri hat presentau sa Concezioni de sa propria Virgini comenti singulari, maravigliosa, e in longhissima distanzia separada de is prinzipius de is aterus ominis, e in totu santa e digna de cultu, giachi sa Cresia non zelebrat dís festivus si no de is cosas santas. E po cussu est istada solita usai e in is offizius ecclesiasticus e in sa sacrosanta liturgia is propriissimas paraulas cun is calis is Divinas Iscritturas fueddanta de sa increada Sapienzia e rappresentant is sempiternas originis de Issa, e trasporaiddas a is prinzipius de custa Virgini, is calis fiant istaus prestabilius in d'unu propriu decretu cun sa Incarnazioni de sa Divina Sapienza. Ma ancoranchi totus custas cosas arricias casi in dognia logu de is fielis demonstrinti cali impegnu hapat tentu ancora sa propria Cresia Romana Mamma e Maista de totus is Cresias po custa dottrina de sa immaculada Concezioni de sa Virgini, nientidemancu is illustris fattus de custa Cresia sunti de su totu dignus de essiri reportaus nominadamenti, essendu tanta sa dignidadi e s'autoridadi de sa propria Cresia, canta si ndi depit assolutamenti a sa chi est centru de sa beridadi e de sa unidadi Cattolica, in sa cali sola est istada inviolabilmenti custoía sa Religioni, e de sa cali est necessariu chi totus is ateras Cresias pighinti su chi trasportat sa fidi. Duncas sa propia Cresia Romana nienti hat tentu prus a coru che de affirmai, proteggiri, promoviri, e defendiri in totus is maneras is prus eloquentis sa immaculada Concezioni de sa Virgini e su cultu e sa dottrina de issa. Sa cali cosa clarissimamenti attestant e plenissimamenti declarant is tantus attus certamenti insignis de is Pontifizis Romanus Predecessoris Nostus, a is calis in sa persona de su Prinzipi de is Apostolus est istada cunfiada de su propriu Cristu Segnori sa suprema cura e sa podestadi de pasciri is angionis e is brebèis, de confirmai is fradis, e de reggiri e guvernai sa Cresia universali. Certamenti is Predecessoris Nostus si sunti cun grandu ardori gloriaus de stabiliri cun s'autoridadi insoru sa festa de sa Concezioni in sa Cresia Romana, e de dda ingrandiri e decorai cun offitiu propriu e cun Missa propria, cun is calis clarrissimamenti si affirmait sa prerogativa de sa esenzioni de sa mancia ereditaria, e de promoviri e amplificai in dognia manera su cultu giá stabilíu, siat cum dispensai indulgenzias, siat cun cunzediri facultadi a is zittadis a is provincias a is regnus de eligiri in Patrona sa Mamma de Deus basciu su titulu de sa immaculada Concezioni, siat cun approvai Cunfrarías Congregazionis e religiosas Familias istituías a onori de sa immaculada Concezioni, siat cun donai alabanzas a sa piedadi de cuddus chi hessint erigiu Monasterius, Ospedalis, Altaris, Templus, basciu su titulu de su immaculau Conzebimentu, o chi hessinti promittiu, interponendu sa religioni de su giuramentu, defendiri cun totus is forzas sa immaculada Concezioni de sa Mamma de Deus. A prus de custu si sunti summamenti cumplaxius de decretai chi sa festa de festa de sa Concezioni si depat teniri de totu sa Cresia in su propriu contu e ordini de sa festa de sa Natividadi, e chi sa propria festa de sa Concezioni si depat zelebrai de sa Cresia universali cun ottava, e si depat osservai santamenti de totus inter cuddas chi sunti de precettu, e chi dognia annu in sa dí sacra a sa Concezioni de sa Virgini si depat teniri Cappella Pontifizia in sa patriarcali Liberiana Basilica Nosta. E disigendu nutriri dognia dí mellus in is animas de is fielis custa dottrina de sa immaculada Concezioni de sa Mamma de Deus, e ezzitai sa piedadi insoru a ossequiai e venerai sa propria Virgini conzebía senza mancia originali, hanta tentu grandu contentesa de conzediri cun plenissima voluntadi chi in is litanías loretanas e ancora in sa prefazioni de sa Missa si proclamessit su inmaculau Conzebimentu de sa propria Virgini, e aici sa lei de creiri si stabilessit cun sa propria lei de pregai. Nosu apustis sighendu in sa via de tantu illustris Predecessoris Nostus, non solamenti heus approvau e arriciu is cosas chi de issus fiant istadas cun summa piedadi e sapienzia stabilías, ma de prus, regordendu sa instituzioni de Sistu IV., heus confirmau cun s'autoridadi Nosta s'offiziu propriu de sa immaculada Concezioni, e cun grandissima allegría de s'animu Nostu nd'heus conzediu s'usu a sa Cresia universali. E poita chi is cosas chi appartenint a su cultu, sunti cun vinculu veramenti intimu congiuntas cun s'oggettu de issu, e non podint abbarrai firmas e fiscias si custu est dudosu e camminat in s'ambiguidadi, po cussu is Romanus Pontifizis Antecessoris Nostus, amplifichendu cun totu cuidau su cultu de sa Concezioni, hanta procurau cun summu impegnu declarai e inculcai ancora s'oggettu e sa dottrina de issu. Poita chi claramenti e apertamenti hant imparau chi sa festa si faiat de sa Concezioni de sa Virgini: e hanta cundennau comenti falsa e alienissima de sa menti de sa Cresia sa opinioni de cuddus chi pensessint e afirmessint, non sa propria Concezioni ma sa santificazioni essiri venerada de sa Cresia. Ne prus blandamenti hanta giudicau depirisí fai cun cuddus, chi, po destruiri sa dottrina de sa immaculada Concezioni de sa Virgini, immaginada una differenzia inter su primu e su segundu instanti e momentu de sa Concezioni, affirmaianta celebraisí veramenti sa Concezioni, ma non po su primu instanti e momentu. Poita chi is proprius Predecessoris Nostus hanta giudicau essiri uffiziu insoru proteggiri cun totu impegnu e cun totu forza defendiri e sa festa de sa Concezioni de sa beatissima Virgini, e sa Concezioni po su primu instanti comenti veru oggettu de su cultu. De custu is paraulas de su totu decisivas cun is calis Alessandru VII. Predecessori Nostu hat declarau sa sinzera menti de sa Cresia, narendu: certamenti est antiga sa piedadi de is fielis de Cristus po sa beatissima Mamma de Issu Virgini Maria, is calis creinti chi s'anima de Issa in su primu instané ti de sa creazioni e de sa infusioni in su corpus est istada po speziali grazia e privilegiu de Deus, in riguardu a is meritus de Gesu Cristu Fillu suu Redentori de su generu umanu, preservada esenti de sa mancia de su peccau originali, e in custu sensu venerant e cun solenni ritu zelebranta sa festa de sa Concezioni de Issa. (*) E cuddu in primu logu est istau solitu essiri ancora meda a coru a is Prede(*) Alessandru VII, in sa Constit. Sollicitudo omnium Ecclesiarum, 8 Decembri 1661. cessoris Nostus de manteniri cun dognia diligenzia, cun dognia impegnu, cun totus is isforzus, intera e salva sa dottrina de sa immaculada Concezioni de sa Mamma de Deus. Poita chi non solamenti no hanta in alguna manera suffríu chi sa propria dottrina in calisisiat modu de chinisiollat si censuressit e si screditessit, ma ancora andendu prus a innantis cun apertas declarazionis e po replicadas bortas hanta pronunziau, chi sa dottrina cun sa cali professaus sa immaculada Concezioni de sa Virgini, esti.po raxoni propria sua si retenit in totu consonanti cun su cultu ecclesiasticu, e ch'issa est antiga e casi universali e tali cali sa Cresia Romana hat pigau a promoviri e proteggiri, e de su totu digna chi ddi fussit donau logu ancora in sa sacra liturgia e in is pregadorias solennis. E non contentus de custas cosas, po chi sa propria dottrina de su immaculau Conzebimentu de sa Virgini persistessit inviolada, hanta proibíu severissimamenti chi sa opinioni contraria a custa dottrina si pozzessit defendiri o in pubblicu o in privau, e hanta bofiu ch'issa fussit casi cun medas feridas accabada. A is calis replicadas e apertissimas declarazionis, po chi non pargessinti cosas de nienti, hant aggiuntu autoridadi de lei; totus is calis cosas su nou Predecessori Nostu Alessandru VII. hat abrazzau cum custas paraulas: Nosu considerendu chi sa Santa Cresia Romana zelebrat solennementi sa festa de sa Concezioni de sa intemerada Virgini Maria, e asuba de issa hat ordinau innantis de oi unu speziali e propriu offiziu segundu sa pia devota e laudabili istituzioni chi insaras si fiat fatta de su Predecessori Nostu Sistu IV.; e bolendu a exemplu de is Romanus Pontifizis Predecessoris Nostus favoressiri custa laudabili piedadi e devozioni, e sa festa e su cultu prestau in conformidadi a issa, mai, apustis de sa instituzioni de su propriu cultu, cambiau in sa Cresia Romana, e proteggiri custa piedadi e devozioni de venerai e celebrai sa beatissima Virgini preservada de su peccau originali, prevenienti po certu sa grazia de su Spiridu Santu; e disigendu conservai in su populu Cristianu sa unidadi de spiritu in su vinculu de sa paxi, placadas is offensas e is disputas e pigaus de mesu is iscandalus; a instanzias e supplicas a Nosu presentadas de is asuba naus Obispus cun is Capitulus de is Cresias insoru, e de su Rei Filippu e de is Regnus de issu, renovaus is constituzionis e is decretus chi is Romanus Pontifizis Predecessoris Nostus e prinzipalmenti Sistu IV. Paulu V. e Gregoriu XV. hanta pubblicau in favori de sa sentenzia chi affirmat chi s'anima de sa biada Virgini Maria in sa creazioni sua e in sa infusioni in su corpus fiat istada dotada de sa grazia de su Spiridu Santu e preservada de su peccau originali, e ancora in favori de sa festa e de su cultu de sa Concezioni de sa propria Virgini Mamma de Deus prestau, comenti asuba s'est nau, segundu custa pia sentenzia; e cumandaus, chi, basciu is censuras e penas cuntenias in is proprias constituzionis, siant osservadas. E de prus totus e dogniunu de cuddus chi hant a continuai a interpretai is nadas constituzionis o decretus in manera chi redusant a nienti su favori chi po mesu de issas si donat a sa nada sentenzia e a sa festa o a su cultu in conformidadi de issa prestau; o chi hant a essiri atrevius de torrai a poniri in disputa custa propria sentenzia sa festa o su cultu, contra custas cosas fueddai, predicai, trattai, disputai in calisiollat manera direttamenti o indirettamenti o cun calisisiat pretestu, siat puru po esaminai sa definibilidadi de issa, o po glosai o interpretai sa sagrada Scrittura o is Santus Padres o is Dottoris, finalmenti cun calisiollat ateru motivu o occasioni, in iscrittu o a boxi, determinendu calisisiat cosa in contrariu, o affirmendu, o apportendu contrarius argumentus e lassendiddus senza resposta, o in calisiollat ateru modu impensau discurrendu; a prus de is penas e censuras cuntenias in is constituzionis de Sistu IV. a is calis boleus ch'issus istinti suggettus e po mesu de is presentis ddus suggettaur, boleus ancora chi sianta privaus po cussu e totu, senz'atera declarazioni, de sa facultadi de predicai, de donai lezionis o instruiri, e de interpretai, e de sa boxi attiva e passiva in calisiollat elezioni, e ch'inguragiant ipso facto, e senz'atera declarazioni in is penas de perpetua inabilidadi a predicai a liggiri a instruìri e a interpretai pubblicamenti, de is calis penas non s'hant a podiri assolviri, o asuba de issas dispensai, si no de Nosu e totu o de is Romanus Pontifizis Successoris Nostus; e a ateras penas ancora de s'infliggiri a arbitriu Nostu e de is proprius Romanus Pontigizis Sucessoris Nostus boleus aici e totu ch'istinti suggettus, comenti po mesu de is presentis ddus assuggettaus, innovendu is asuba regordadas constituzionis o decretus de Paulu V. e de Gregoriu XV. E basciu is penas e censuras contenias in s'indizi de is librus proibíus, proibeus is librus in is calis sa nada sentenzia sa festa osìat su cultu conformi a issa si ponit in duda, o in contrariu in calisiollat manera, comenti asuba s'est nau, si scrit o si liggit calincuna cosa, o si conteninti maneras de fueddai, predicas, trattaus, e disputas, contra de issa, pubblicaus apustis de su nau decretu de Paulu V. o chi s'hant a pubblicai in calisiollat manera in su tempus futuru, e boleus e cumandaus chi subitu senz'atera declarazioni si tenganta po espressamenti proibíus. Ma totus iscinti cun cantu impegnu custa dottrina de sa immaculada Concezioni de sa Virgini Mamma de Deus siat istada imparada sustenia e cun totus is forzas defendia de respettabilissimas familias religiosas, e de is prus celebris accademias teologicas, e de is dottoris is prus eccellentis po scienzia de is cosas Divinas. Totus ugualmenti scinti cantu sollicitus siant istaus is Obispus de professai apertamenti e pubblicamenti ancora in is ecclesiasticas unionis chi sa santissima Mamma de Deus Virgini Maria, po is meritus previdíus de Cristus Segnori Redentori, mai est istada suggetta a su peccau originali, ma est istada de su totu preservada de sa mancia de origini, e po cussu in prus sublimi manera rescattada. A is calis cosas cudda s'aggiungit certamenti gravissima e assolutamenti massima, chi ancora su propriu Conciliu Tridentinu in su fai su decretu dogmaticu asuba de su peccau originali, cun su cali segundu is testimonianzas de is sagradas Iscritturas e de is Santus Padres e de is prus laudaus Concilius hat istabilíu e definíu chi is ominis nascint infettus de sa culpa originali, hat nientidemancu declarau solennementi no essiri de intenzioni sua cumprendiri in custu decretu e in tanta amplitudini de definizioni sa biada e immaculada Virgini Mamma de Deus Maria. Poita chi cun custa declarazioni is Padres Tridentinus bastantementi segundu is circunstanzias de is cosas e de is tempus hant indicau sa propria beatissima Virgini libera de mancia originali, e aici hanta claramenti significau nienti de is Divinas Iscritturas, nienti de sa tradizioni e de s'autoridadi de is Padres, podirisí giustamenti apportai chi a sa prerogativa de tanta Virgini in calisisiat manera contradixat. E in beridadi chi custa dottrina de sa immaculada Concezioni de sa beatissima Virgini dognia dí prus tantu splendidamenti splicada declarada confirmada cun su gravissimu sentimentu, magisteriu, impegnu, scienzia, e sapienzia de sa Cresia, e in modu ammirabili propagada in totus is populus e nazionis de su mundu cattolicu siat simpiri esistía in sa propria Cresia comenti arricia de is maggioris e distinta cun su carattiri de dottrina revelada, dd'attestanta validissimamenti is illustris monumentus de sa veneranda antighidadi de sa Cresia orientali e occidentali. Poita chi sa Cresia de Cristus sollicita guardiana e defensora de is dogmas donaus a issa in depositu, nienti mai in custus cambiat, nienti diminuit, nienti aggiungit, ma con dognia industria trattendu fidelmenti e sapientementi is cosas antigas, si nci nd'hat algunas chi antigamenti non sunt istadas in forma precisa e sa fidi de is Padres ddas hat coltivadas, si studiat ddas limai e abbelliri de tali manera chi cussus antigus dogmas de sa celestiali dottrina arriciant evidenzia, luxi, distinzioni, ma retenganta sa plenitudini, sa integridadi, sa propriedadi, e crecianta solamenti in su generu suu, est a sciri in su propriu dogma, in su propriu sensu, e in sa propria sentenzia. Certamenti is Padres e is Iscrittoris de sa Cresia instruíus de is paraulas celestialis nienti hanta tentu prus a coru cantu de predicai a porfia e de esaltai in medas e maravigliosas maneras in librus iscrittus cun grandu studiu po splicai is Iscritturas po defendiri is dogmas po imparai is fielis, sa summa santidadi dignidadi e integridadi de sa Virgini de dognia mancia de peccau, e sa nobilissima vittoria sua de su crudelissimu inimigu de su generu umanu. Po sa cali cosa in su suplicai is paraulas cun is calis Deus, prenunziendu finzas de is prinzipius de su mundu is remedius de sa piedadi sua preparaus a renovai is mortalis e hat reprimiu s'atrevimentu de su serpenti ingannadori, e hat maravigliosamenti elevau sa speranza de su generu nostu, narendu: hap'a poniri inimicizias inter tei e sa femina, su semini tuu e su semini de issa: hant imparau essiri stau cun custu Divinu oraculu claramenti e apertamenti mostrau antizipadamenti su misericordiosu Redentori de su generu umanu, est a sciri s'unigenitu Fillu de Deus Gesu Cristu, e disignada sa beatissima Mamma de Issu Virgini Maria, e a su propriu tempus nobilmenti esprimias is propriissimas inimicizias de tot'e is duus contra su dimoniu. Po sa cali cosa comenti Cristus medianeri de Deus e de is ominis, assunta sa umana natura, sburrendu sa scrittura de su decretu chi fiat contra nusaterus, dda hat attaccada triunfadori a sa gruxi; aici sa santissima Virgini unía cun istrintissimu e indissolubili vinculu a Issu, impari cun Issu e po mesu de Issu eserzitendu sempiternas inimicizias contra su velenosu serpenti e triunfendu plenissimamenti de custu, nd'hat iscerfau cun su immaculau pei sa conca. Custu insigni e singulari triunfu de sa Virgini, e sa eccellentissima innocenzia puresa santidadi e integridadi de Issa de dognia mancia de peccau, e sa inesplicabili abbundanzia e grandesa de totus is celestialis grazias virtudis e privilegius, is proprius Padres hanta reconotu e in cudda arca de Noé chi divinamenti costruía est bessía de su totu salva e sana de su comunu naufragiu de totu su mundu; e in cudda scala chi Giacobbi hat bistu de sa terrra arribai finzas a su celu, in is gradinus de sa cali alzànta e abbasciànta is angelus de Deus, in sa punta de sa cali s'arrimàta su propriu Deus; e in cuddu padenti de arrú chi Moisés hat bistu in su logu santu allutu de dognia parti, e intre is istrepitantis flammas de su fogu non giá s'abbruxai o patiri algunu nemancu minimu dannu, ma graziosamenti abbarrai friscu e floressiri; e in cudda inespugnabili turri a facci de s'inimigu de sa cali pendinti milli scudus e totu s'armadura de is fortis; e in cuddu ortu serrau chi non conoscit violazioni ne curruzioni po nisciuna fraudi de insidias; e in cudda splendida zittadi de Deus chi tenit is fundamentus in is montis santus; e in cuddu augustissimu templu de Deus chi illuminau de is Divinus resplendoris est plenu de sa gloria de su Segnori; e in ateras medissimas figuras de su propriu generu, cun is calis is Padres hant imparau essiri stada in manera ra insigni preanunziada sa eccelsa dignidadi de sa Mamma de Deus e sa inviolada innocenzia de issa e sa santidadi mai a nisciunu neu suggetta. Po descriri custa propria summa, po nai aici, de is donus Divinus e sa originali integridadi de sa Virgini de sa cali est nasciu Gesús, is proprius Padres, usendu is paraulas de is Profetas, no in atera manera hanta zelebrau sa propria augusta Virgini, che comenti pura columba, e santa Gerusalemmi, e sublimi tronu de Deus, e arca de santificazioni, e domu chi sa eterna Sapienzia si hat fabbricau, e cudda reina chi plena de delizias arrimáda a su stimau suu est bessía de sa bucca de s'Altissimu in totu perfetta bella e plenamenti cara a Deus e mai de nisciunu neu de corruzioni manciada. Considerendu apustis cun animu attentu is proprius Padres e is iscrittoris ecclesiasticus, chi sa beatissima Virgini a nomini e po cumandu de su propriu Deus fiat istetia nada plena de grazias de s'angelu Gabrieli chi ddi annunziáda sa sublimissima dignidadi de Mamma de Deus, hanta imparau, chi cun custu singulari e solenni saludu mai atera borta intendiu, si demonstrat, sa Mamma de Deus essiri stada sedi de totus is grazias Divinas e adornada de totus is donus de su Divinu Spiritu, anzis de custus donus essiri stada tesoru casi infinitu e abissu sempiri plenu, de manera chi mai suggetta a maledizioni e impari cun su Fillu partizipi de perpetua benedizioni, hat meresciu intendiri de Elisabetta movia de Divinu Spiritu: beneditta tui intre is feminas, e beneditta su fruttu de is intragnas tuas. Po cussu non mancu claru che concordi esti su sentimentu insoru, chi sa gloriosissima Virgini a sa cali hat fattu grandus cosas su chi est potenti, hat brillau po tali abbundanzia de totus is donus celestialis, po tali plenitudini de grazias, e po tali innocenzia, chi est istada comenti inesplicabili miraculu de Deus, anzis s'apîzi de totus is miraculus e sa digna Mamma de Deus, e accostendusí a su propriu Deus su prus prossimamenti chi pozzat sa natura creada, est benía a essiri prus ezzelsa de totus is elogius aici umanus comenti angelicus. E po cussu a defendiri sa originali innocenzia e giustizia de sa Mamma de Deus, non solamenti dd'hanta frequentissimamenti cumparada cun Eva ancora virgini, ancora innozenti, ancora non corrumpia, e ancora no ingannada de is mortiferas insidias de su fraudulentissimu serpenti, ma de prus dd'hanta prefería cun zerta variedadi de paraulas e de sentenzias maravigliosa. Poita chi Eva sendu miserabilmenti ubbidíu a su serpenti e s'est posta foras de sa innocenzia originali, e s'est fatta scràa de issu; ma sa beatissima Virgini aumentendu continuamenti su donu originali senza chi mai hapat prestau origas a su serpenti, nd'hat abbattiu totalmenti sa forza e su poderi. Po sa cali cosa mai hanta cessau de nai sa Mamma de Deus o lillu intre is ispinas; o terra de su totu inviolada, virginali, pura, immaculada, sempiri beneditta e libera de dognia contaminazioni de peccau, de sa cali est istau formau su nou Adamu; o irreprensibili lucidissimu bellissimu paradisu de innocenzia de immortalidadi e de delizias, plantau de su propriu Deus e defendiu de totus is insidias de su velenosu serpenti; o linna incorruttibili chi su bremi de su peccau mai hat guastàu; o fontana sempiri limpia e sigillada cun sa virtudi de su Spiritu Santu; o templu divinissimu; o tesoru de immortalidadi; o una e sola filla non de morti ma de vida, ramu non de ira ma de grazia, chi sempiri vigorosu, po singulari provvidenzia de Deus, foras de is istabilías e communis leis hat floressiu de sa rexini corrumpia e infetta. Ma casi custas cosas, ancoraschí splendidissimas, non fussint bastantis, hanta pronunziau cun proprias e precìsas sentenzias, chi candu si trattat de peccaus, nisciuna quistioni si depit fai de sa santa Virgini Maria, a sa cali est istada donada prus grazia po binciri de dognia parti su peccau; e hanta professau chi sa gloriosissima Virgini est istada reparadora de is primus babbus, vivificadora de is descendentis, eligia des de su seculu, preparada a sei de s'Altissimu, profetizzada de Deus candu hat nau a su serpenti hapu a poniri inimicizias inter tei e sa femina, sa cali hat foras de duda scerfau sa conca avvelenada de su propriu serpenti; e po cussu hant affirmau chi sa propria beatissima Virgini est istata incontaminada de dognia mancia de peccau e libera de dognia infezioni e de corpus e de anima e de intendimentu, e sempiri stada impari cun Deus, e cun sempiternu pattu a Issu congiunta, mai essiri stada in tenebras ma sempiri in sa luxi, e po cussu essiri stada abitaculu de su totu convenienti a Cristus non po sa natura de su corpus, ma po sa grazia originali. Si aggiungint is nobilissimas proposizionis, cun is calis, fueddendu de sa Concezioni de sa Virgini hant attestau sa natura hai zediu a sa grazia, e essirisí firmada temorosa non tenendu forza de andai a innantis, poita chi depiat suzzediri chi sa Virgini Mamma de Deus non si conzebessit de Anna innantis chi sa grazia produsessit su fruttu, giá chi fiat necessariu chi si conzebessit sa primogenita, de sa cali depiat essiri conzebíu su primogenitu de dognia creatura. Hant attestau chi sa carri de sa Virgini pigada de Adamu no hat ammittiu is mancias de Adamu, e po cussu chi sa beatissima Virgini est su tabernaculu creau de su propriu Deus, formau de su Spiridu Santu cun opera veramenti bella, chi cussu nou Beseleeli hat modellau intessiu de oru e variau; e chi sa propria Virgini est e cun totu raxoni si zelebrat comenti cudda chi est istada sa prinzipali opera totu propria de Deus, chi siat istada occultada a is infogadas freccias de su malignu; e bella po natura e pura totalmenti de dognia mancia, comenti aurora resplendenti de dognia parti, siat cumparta in su mundu immaculada in sa Concezioni sua. Poita chi non fiat convenienti chi cuddu vasu de elezioni si offendessit cun is comunis ingiurias, poita chi differenziendu medissimu de is aterus, hat comunicau cun issu in sa natura no in sa culpa; anzis cunveniat de su totu chi comenti s'Unigenitu hat tentu in is celus unu Babbu chi is Serafinus esaltanta po tres bortas santu, aici tenghissit in sa terra una Mamma chi mai fussit istada priva de sa nidesa de sa santidadi. E certamenti custa dottrina hat in tali manera occupau is mentis e is animus de is maggioris, chi s'est istabilíu intre issus un'usu de fueddai singulari e in totu maravigliosu, cun su cali hanta nau frequentissimamenti sa Mamma de Deus immaculada e immaculada de dognia parti, innozenti e innozetissima, inviolada e de calisiollat versu inviolada, santa e de dogni bruttesa de peccau alienissima, totu pura totu intemerada e casi sa propria forma de sa puresa e de sa innocenzia, prus bella de sa bellesa, prus graziosa de sa grazia, prus santa de sa santidadi, e sola santa e purissima in s'anima e in su corpus, chi hat superau dognia integridadi e virginalidadi, e sola santa e purissima in s'anima e in su corpus, chi hat superau dognia integridadi e virginalidadi, e sola totu fatta domiciliu de totus is grazias de su Santissimu Spiritu, e chi, solu Deus ezzettuau, est istada superiori a totus; e finzas de is Cherubinus e de is Serafinus, e de totu s'esercitu de is angelus po natura prus bella prus formosa e prus santa, a is laudis de sa cali is celestialis e is terrenalis linguas non sunti bastantis. Su cali usu nisciunu ignorat essiri stau casi de propriu motu suu trasportau ancora a is monumentus de santissima liturgia e a is ecclesiasticus offizius, e in issus occurriri a dognia passu e largamenti dominai, giá chi in issus sa Mamma de Deus s'invocat e si predicat comenti sola non corrumpia columba de bellesa, comenti rosa sempiri frisca, e de dognia parti purissima, e sempiri immaculada, e sempiri beata; e si zelebrat comenti innocenzia chi mai hat tentu dannu, e segunda Eva chi hat partoríu su Emmanueli. Non c'est duncas de si maravigliai si sa dottrina de sa immaculada Concezioni de sa Virgini Mamma de Deus a giudiziu de is Padres consignada in is Divinas Iscritturas, imparada cun tantas gravissimas testimonianzas insoru, esprimia e zelebrada cun tantus illustris monumentus de sa veneranda antighidadi, e cun su altissimu e gravissimu giudiziu de sa Cresia proposta e confirmada, is pastoris de sa propria Cresia e is populus fidelis dognia dí prus cun tanta piedadi religioni e amori si sunti gloriaus de professai; de manera chi nienti issus tenganta prus dulzi nienti prus caru, che onorai in dognia logu, venerai, invocai, e predicai cun ferventissimu affettu, sa Virgini Mamma de Deus conzebía senza mancia originali. Po sa cali cosa de tempus antigus is Obispus, is personas ecclesiasticas, is Ordinis regularis, e ancora is Imperadoris e is Reis cun grandu ardori hanta domandau de custa Sedi Apostolica chi sa immaculada Concezioni de sa santissima Mamma de Deus si definessit comenti dogma de sa cattolica fidi. Is calis supplicas sunti stadas replicadas ancora in custus tempus nostrus, e sunti stadas prus che mai presentadas a Gregoriu XVI. Predecessori Nostu de felizi memoria e a Nosu e totu, tantu de is Obispus, cantu de su Cleru seculari, e de is religiosas familias, e de is supremus Prinzipis, e de is populus fidelis. Nosu duncas conoscendu plenamenti e seriamenti considerendu totu custas cosas cun singulari gosu de s'animu Nostu, subitu chi elevaus, mancai senza meritu, po secretu consillu de sa Divina Provvidenzia a custa sublimi cattedra de Perdu heus pigau a trattai su guvernu de totu sa Cresia, nienti po zertu heus tentu prus a coru, che po sa summa venerazioni piedadi e affezioni Nosta a sa santissima Virgini Maria Mamma de Deus finzas de sa tenera edadi, cumpliri totus cuddas cosas chi podiant essiri ancora in is disigius de sa Cresia po chi s'onori de sa beatissima Virgini si accrescessit e is prerogativas de Issa brillessint de prus abbundanti luxi. Ma bolendu usai dognia maturidadi heus constituíu una particulari Congregazioni de venerabilis Fradis Nostus Cardinalis de sa Santa Cresia Romana illusttris po religioni, po prudenzia, e po scienzia de is cosas Divinas, e heus eligiu personas de su cleru tantu seculari cantu regulari ottimamenti instruías in is teologicas disciplinas po chi diligentissimamenti esaminessint totus cuddas cosas chi mirant a sa immaculada Concezioni de sa Virgini e reportessint a Nosu su parriri insoru. E mancai Nosu de is suppli cas arricias conoscessimus su sentimentu de medissimus Obispus de depirisí finalmenti una borta definiri sa immaculada Concezioni de sa Virgini, nientidemancu heus mandau litteras enciclicas donadas in Gaeta sa dì 2. de Friargiu in s'annu 1849. a totus is Venerabilis Fradis Obispus de totu su mundu cattolicu, po chi, fattas pregadorías a Deus, Nosí significhessint ancora in iscrittu cali fussit sa piedadi e sa devozioni de is fielis insoru po sa immaculada Concezioni de sa Mamma de Deus, e prinzipalmenti cali fussit su sentimentu de is proprius Obispus asuba de si fai custa propria definizioni, e ita issus disigessint po chi su prus solennementi chi si pozzessit Nosu pronunziessimus su supremu giudiziu Nostu. Non pitica consolazioni heus provau certamenti candu Nosí sunti benias is respostas de is proprius venerabilis fradis. Poita chi issus scriendu in resposta a Nosu cun zerta incredibili cuntentesa allegría e premura, non solamenti hanta confirmau de nou sa singulari piedadi e intenzioni po su immaculau Conzebimentu de sa beatissima Virgini, ma de prus casi cun votus communis hant instantementi domandau chi sa immaculada Concezioni de sa propria Virgini si definessit cu su supremu giudiziu e autoridadi Nosta. Ne de minori gosu seus istaus plenus candu is venerabilis fradis Nostus is Cardinalis de sa santa Cresia Romana de sa particulari Congregazioni asuba nada, e is naus teologus consultoris eligius de Nosu, cun uguali prontesa e impegnu, apustis de unu esaminu diligentementi fattu Nos hanta vivamenti domandau custa definizioni de sa immaculada Concezioni de sa Mamma de Deus. Apustis de custas cosas sighendu is illustris passus de is Predecessoris Nosstus, e disigiendu prozediri segundu is regulas e in rettu modu, heus intimau e heus tentu unu Consistoriu in su cali heus raxonau a is venerabilis fradis Nostus is Cardinalis de sa santa Cresia Romana, e cun summa consolazioni de s'animu Nostu ddus heus intendius domandainosí chi bolessimus pubblicai sa dogmatica definizioni de sa immaculada Concezioni de sa Virgini Mamma de Deus. Po tantu cunfiaus totalmenti in su Segnori essiri arribada sa opportunidadi de is tempus po definiri sa immaculada Concezioni de sa santissima Virgini Maria Mamma de Deus, chi is Divinas paraulas, sa veneranda tradizioni, su perpetuu sentimentu de sa Cresia, su singulari consensu de is Cattolicus Obispus e de is fielis, e is celebris attus e constituzionis de is Predecessoris Nostus maravigliosamenti illustrant e declaranta; totus is cosas diligentissimamenti esaminadas, e continuas e ferventis orazionis elevadas a Deus, heus giudicau non depiri Nosu retardai de decretai e definiri cun sa suprema sentenzia Nosta sa immaculada Concezioni de sa propria Virgini, e aici satisfai a is piissimus disigius de su mundu cattolicu e a sa devozioni Nosta po sa propria santissima Virgini, e a su propriu tempus onorificai prus e prus in Issa s'unigenitu Fillu suu Gesu Cristu Segnori Nostu, essendu chi redundat in su Fillu calisiollat onori e laudi chi si donat a sa Mamma. Po cussu depustis chi mai heus intermittiu in sa umilidadi e in su giaungiu de presentai a Deus Babbu po mesu de su Fillu suu is privadas orazionis Nostas e is pubblicas de sa Cresia, po chi si dignessit dirigiri e cunfirmai sa menti Nosta cun sa virtudi de su Spiridu Santu, implorau s'agiudu de totu sa curia celestiali, e zerriau cun genitus su Spiritu Paraclitu, e aici inspirendu Issu, a onori de sa santa indivisibili Trinidadi, a decoru e ornamentu de sa Virgini Mamma de Deus, a esaltazione de sa fidi cattolica e aumentu de sa cristiana religioni, cun s'autoridadi de su Segnori Nostu Gesu Cristu, de is beatus apostolus Pedru e Paulu, e Nosta, declaraus, pronunziaus, e defineus, chi sa dottrina chi tenit "sa beatissima Virgini Maria in su primu istanti de sa Concezioni sua essiri stada po singulari grazia e privilegiu de su onnipotenti Deus in reguardu a is meritus de Gesu Cristu Salvadori de su generu umanu preservada esenti de dognia mancia de culpa originali, esti revelada de Deus, e po cussu si depit creìri firmamenti e constantementi de totus is fielis". Po sa cali cosa si algunus hant a presumiri de teniri in su coru sentimentus diversus de su chi est definíu de Nosu, sa cali cosa Deus non permittat, custus consciant e scipianta de zertu essiri issus condennaus cun su propriu giudiziu, hai patíu naufraciu in sa fidi, e essirisí separaus de sa unidadi de sa Cresia, e po cussu de fattu propriu insoru essiri depidoris de is penas istabilías de su derettu si su chi creint in su coru s'hant a atreviri de ddu significai cun paraulas, cun iscrittus, o cun calisiollat atera manera esterna. Sa bucca Nosta est veramenti plena de allegría e sa lingua Nosta de esultazioni, e umilissimas e infinitas grazias donaus e heus a donai sempiri a Gesu Cristu Segnori Nostu, poita chi po singulari benefiziu suu hat conzediu a Nosu ancoras chi privus de meritu, de offerriri e decretai custu onori e custa gloria e laudi a sa santissima Mamma sua. E teneus isperanza certi tissima e dognia assoluta cunfianza, depiri suzzediri, chi sa propria beatissima Virgini, sa cali totu bella e immaculada hat iscerfau sa velenosa conca de su crudelissimu serpenti e hat apportau saludi a su mundu, laudi de is Profetas e de is Apostolus e onori de is martiris, allegria e corona de totus is Santus, segurissimu rifugiu e fidelissima ausiliadora de totus is perigulantis, e potentissima mediadora e conziliadora de totu su mundu cun s'unigenitu Fillu suu, e nobilissimu onori e ornamentu, e firmissima defensa de sa santa Cresia, hat destruìu sempiri totus is eresìas, et hat tirau foras de gravissimas calamidadis de dognia generu is fielis is populus e is nazionis, e hat liberau ancoras a Nosu de tantus subrastantis perigulus; bolat cun su validissimu patroziniu suu fai in manera chi sa santa mamma Cresia Cattolica, postas a foras totus is difficultadis, e bintus totus is erroris, in totus is gentis e in totus is logus sempiri prus siat vigorosa, floressat, e regnit, de unu mari finzas a s'ateru mari, e de su flumini finzas a is terminus de sa terra, e gosit de dognia paxi tranquillidadi e libertadi; chi is reus ottenganta su perdonu, is maladius sa sanidadi, is timidus de coru coraggiu, is affliggìus consolazioni, is perigulantis agiudu; e totus is chi sunt in errori, dissipau su offuscamentu de sa menti, torrint a sa via de sa beridadi e de sa giustizia, e si fazzat unu cuìli e unu pastori. Scrutinti custas paraulas Nostas totus is fillus de sa Cresia cattolica a Nosu carissimus e cun impegnu sempiri prus ardenti de piedadi de religioni e de amori sigant a onorai, a invocai, a pregai, sa beatissima Virgini Maria Mamma de Deus conzebía senza mancia originali, e a custa dulcissima Mamma de misericordia e de grazia in totus is perigulus, angustias, necessidadis, e in is cosas dudosas e paurosas cun totu cunfianza recurrant. Poita chi de nienti depit timiri, in nienti disisperai, essendu Issa ghia, Issa inspiradora, Issa propizia, Issa protettora, chi portendu po nosaterus coru maternu e trattendu is affaris de saludis nosta, est sollizita de totu su generu umanu; e constituía de su Segnori reina de su celu e de sa terra e esaltada asuba de totus is corus de is angelus e de is ordinis de is santus, stendu a sa deretta de s'Unigenitu Fillu suu Gesu Cristu Segnori Nostu, cun is maternas pregadorias suas efficazissimamenti impetrat, e agatat su chi circat, e non podit essiri defraudada. Finalmenti po chi custa definizioni Nosta de sa immaculada Concezioni de sa beatissima Virgini Maria si portit a notizia de sa Cresia universali, boleus chi custas apostolicas Litteras Nostas abbarrint a perpetua memoria, cumandendu chi a is trrransuntus o copias insoru ancora stampadas, sottoscrittas de manu de algunu pubblicu Notariu e corroboradas cun su sigillu de persona constituìa in ecclesiastica dignidadi, si prestit de totus assolutamenti sa propria fidi chi s'hiat a prestai a is proprias presentis si fussint esibías o mostradas. A nisciun'omini duncas siat lizitu violai custu documentu de sa declarazioni, pronunzia e definizioni Nosta, o cun temerariu atrevimentu opponirisí o contradixiri a issu. Ma si algunu hat a presumiri de ddu fai, scipiat chi hat a incurriri sa indignazioni de Deus onnipotenti e de is beatus apostolus suus Perdu e Paulu. Donau in Roma accanta a Santu Perdu in s'annu de sa Incarnazioni de su Segnori millesimu ottuxentesimu cinquantesimu quartu VI. innantis de is idus de Decembre annu MDCCCLIV. de su Pontificau Nostu s'annu nou. PIU PP. IX.